სატელევიზიო რეკლამა

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მაღალი ხარისხის სატელევიზო არხებზე რეკლამის განთავსებას

სატელევიზიო რეკლამის კამპანიის ჩატარება მოიცავს სტრატეგიის დაგეგმარებასაც, რომელიც ხდება კლიენტთან შეთანხმებით.

ამა თუ იმ პროდუქციის (სერვისის) დარეკლამება,  განსაზღვვრული მიზნობრივი აუდიტორიის მიხედვით არის იმის გარანტი და მიზანი, რომ სარეკლამო კამპანიამ მისი ბიუჯეტის შესაფერისად მოგვცეს მაქსიმალურად ეფექტური შედეგი

სატელევიზიო კამპანიის ანალიზის ჩატარება, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ წინასწარ მოხდეს შეფასება აღნიშნული პარამეტრების მიხედვით, თუ რაშედეგს მოგვცემს ესა თუ ის კამპანია, იმისათვის რომ კამპანია იყოს უფრო ეფექტური.